Spojená škola Ružomberok
 
Hlavná stránka

O škole

Profil školy 

Spojená škola

Kontakt.

Malé Tatry č.3, 034 05 Ružomberok

tel.: 044/430 41 28, 432 85 74,  +421 905 613 409

fax: 044/430 41 28

e-mail: szsruzomberok@mail.t-com.sk

 

Spojená škola v Ružomberku zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov s rôznym stupňom mentálneho a kombinovaného postihnutia, žiakom chorým a zdravotne oslabeným, umiestneným v zdravotníckych zariadeniach, ktorí sa vzhľadom na svoje mentálne, alebo zdravotné postihnutie nemôžu vzdelávať v základnej škole.

 

Organizačné zložky Spojenej školy v Ružomberku:
 

Špeciálna základná škola, Malé Tatry č.3, 034 05 Ružomberok
Základná škola s materskou školou pri ÚVN SNP, Považská č.2, 034 01 Ružomberok
Základná škola pri Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o, 034 91 Ľubochňa č.145


Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola v Ružomberku vzdeláva žiakov s rôznym stupňom mentálneho a kombinovaného postihnutia. Vzdelávanie žiakov sa uskutočňuje diferencovane podľa stupňa postihnutia v troch vzdelávacích variantoch:

variant A – vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím,
variant B – vzdelávanie žiakov so stredným mentálnym postihnutím,
variant C – vzdelávanie podľa individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov s ťažkým a hlbokým  mentálnym a kombinovaným postihnutím, jedna trieda variantu C je umiestnená v Domove sociálnych služieb na ulici Sv.Anny č.4 v Ružomberku.

Návrh na zaradenie žiaka do špeciálnej školy môže riaditeľke školy podať zákonný zástupca žiaka, škola, ktorú žiak navštevuje a tiež pedagogicko-psychologická poradňa.

 

 

Časový rozvrh:    1.hodina -  8:00      8:45

                            2. hodina - 8:55      9:40

                            3. hodnia - 10:00    10:45

                            4. hodina - 10:55    11:40

                            5. hodina - 11:50    12:35

                            6. hodina - 12:45    13:30
ŠKD: 6.45 – 16.00 hodVedenie školy:
riaditeľka:       Mgr. Eva Baranová
zástupcovia :  Mgr. Adela Kudličková
                       Mgr. Milan Jamrich  


výchovný poradca:                                                               Mgr. Ľuboš Kútnik

koordinátor prevencie sociálno-patologických javov :          Mgr. Jaroslava Juricová

koordinátor environmentálnej výchovy:                               Mgr. Libuša Kozicová

školská psychologička:                                                         Mgr. Anna Švidroňová

Počet zamestnancov:
pedagogickí zamestnanci: 17
prevádzkoví zamestnanci: 6

Počet tried: 12
Počet žiakov: 93     A-variant: 72        B-variant: 7         C-variant: 14
Počet oddelení ŠKD: 2
Počet žiakov v ŠKD: 18


Vybavenie školy:

učebňa ILS ( individuálnej logopedickej starostlivosti )

dielne na spracovanie dreva a kovu
cvičná kuchynka

2 počítačové učebne

učebňa chémie

učebňa výtvarnej výchovy

školská knižnica

relaxačná miestnosť snoezelen


Krúžky:   činnosť krúžkov je zabezpečená pod vedením CVČ Elán v Ružomberku, a okrem pedagógv ŠZŠ vedú krúžky aj zamestnanci CVČ,

 

Vtáčatá (spevácky krúžok)   - Mgr. Kedroňová (ŠZŠ)

FC Malé Tatry (športový krúžok) - Mgr. Juricová (ŠZŠ)

Z rozprávky do rozprávky (dramatický krúžok) - Mgr. Švárna (ŠZŠ)

Môj kamarát počítač (počítačový krúžok I.) - p. Juhásová (CVČ)

Počítače hrou I. (počítačový krúžok II.) - p.Tokáriková (CVČ)

Počítače hrou II. (počítačový krúžok III.) - p.Juhásová (CVČ)

Šikovníček (krúžok šikovných rúk) - p. Tokáriková  (CVČ)

 


Základná škola s materskou školou  pri Ústrednej  vojenskej nemocnici SNP

Základná škola s materskou školou  pri ÚVN SNP zabezpečuje vzdelávanie žiakov chorých, dočasne umiestnených v nemocnici. Trieda základnej školy a materskej školy sa nachádza na detskom oddelení ÚVN SNP na ulici Považská č.2. V prípade, že školopovinní žiaci sú hospitalizovaní na iných oddeleniach Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku, škola zabezpečí vzdelávanie aj týchto žiakov.

Počet pedagogických zamestnancov: 1
Počet tried ZŠ: 1 ( spojené ročníky )
Počet oddelení ŠKD: 1

tel.: 044/432 52 77


Základná škola pri Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o.

Základná škola pri NEDÚ n.o zabezpečuje vzdelávanie žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorí sú liečení v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. v Ľubochni.

Počet pedagogických zamestnancov: 4
Počet tried ZŠ: 1 ( spojené ročníky )
Počet oddelení ŠKD: 1

tel.: 044/439 16 00